Zarejestruj się
Moje konto logowanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Polski English 
 
Teczki
 
 
Rzepy
 

ZASADY REALIZACJI
ZAMÓWIEŃ  

DZIAŁ INFORMACJI
Jeśli masz pytania prosimy o 
kontakt z Biurem Obsługi Klienta
w godzinach 8.00 - 16.00

tel. fax: +48 75 767-42-71

Tematyczna Tablica Ogłoszeń 

główny kanał informacyjny  
 

***
Zapisz się na newsletter
[ Dodaj ] [ Usuń ]
   
Zwrot Towaru 
   
 

 

 

8. Odstąpienie od umowy, zwrot towaru, Reklamacje i rozliczenie

 

a. Z dniem 25.12.2014 znikło pojęcie niezgodności towaru z umową.

 

Od dnia 25.12.2014 zgodnie z art. 8 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z pó ź n. zm.) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 1 4 dni od daty dostarczenia towaru, bez podania przyczyn. Zwracany towar musi być nowy, niezniszczony, posiadać niezniszczone, oryginalne nalepki, powinien być kompletny i nie może być użytkowany w czasie od zakupu do chwili zwrotu w innych celach niż sprawdzenie oczekiwań konsumenta .

Konsument ma bowiem prawo rozpakować towar i sprawdzić, czy spełnia jego oczekiwania (np. przymierzyć, wypróbować). Z ustawy wynika, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że halzbi.com nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy.

 

Z tego powodu poniżej informujemy o przysługujących konsumentowi prawach wynikających z ustawy.

 

Treść Załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 827)

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia

innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 827

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

– „ Odbierzemy rzecz”; lub

– „ Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b) proszę wpisać:

– „ Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

– „ Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

 

Informujemy konsumenta o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Okoliczności t e są zamieszczone w katalog umów z art. 38 Ustawy , od których prawo do odstąpienia nie przysługuje. Poniżej treść Art 38

 

Treść Art. 38 Ustawy.

     Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

b. W przypadku chęci skorzystania z praw wynikających z ustawy, Kupujący na własny koszt wyśle produkt zwykłą paczką na adres Sklepu. Dodatkowo Kupujący prześle listem poleconym, pisemne oświadczenie w/g wzoru o odstąpieniu od umowy kupna oraz fakturę VAT.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pouczenie: Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym odstapienia od umowy formularz ten należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Następnie odesłać go w formie papierowej wraz z towarem i Fakturą VAT, na własny koszt, przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres Firmy Halzbi w terminie 14 dni od daty odbioru.

Wypełnić tylko w przypadku rzeczywistej chęci odstąpienia od umowy

Adresat

Zakład Kaletniczy Halzbi Zbigniew Gwardecki Słowackiego 3/2 58-580 Szklarska Poręba tel 505067075 lub 757674271

Ja/My (*) ni ż ej podpisany/podpisani(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) oraz nr Faktury VAT .............................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ............................

Adres konsumenta(-ów) ........................

Podpis konsumenta(-ów) .....................................

- Zwrot możliwy jest tylko na rachunek bankowy prosimy podać jego numer ..........................................

Data ............................

     Regulamin halzbi.com w punkcie 8.a) poinformował mnie o przysługujących konsumenta prawach oraz o okolicznościach wynikajace z Art. 38 Ustawy w których konsument ma brak prawa do odstąpienia od umowy lub gdy je traci.

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - DO DRUKU

 

Rozliczenie po odstąpieniu od umowy

Jeśli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, halzbi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zasadą jest zatem, że konsument powinien otrzymać nie tylko zwrot zapłaconej ceny za towar, ale też zwrot zapłaconych kwot za przesłanie towaru ze sklepu do konsumenta. Jest jednak istotne ograniczenie. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep halzbi.com , przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy). Jeśli więc np. sklep oferował tanią wysyłkę przesyłką ekonomiczną , klient wybrał przesyłkę kurierską lub priorytetową kierując się skróceniem czasu dostawy , a następnie po otrzymaniu towaru odstąpił od umowy, to sklep powinien mu zwrócić koszty przesyłki jak za przesyłkę ekonomiczną.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, halzbi.com nie wyraza zgody na to aby firma Halzbi sama odbierała tą rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Koszty odesłania rzeczy do sklepu w każdym przypadku ponosi konsument. Halzbi nie zgadza się aby sklep halzbi.com ponosił te koszty i w tym celu w regulaminie halzbi.com poinformowano konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Zgodnie z Ustawą taką informację konsument powinien otrzymać jeszcze przed zawarciem umowy.

 

c. Sklep zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za odesłany towar w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu wystawionej faktury VAT, na konto podane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

d . Firma Halzbi nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji związanych z uszkodzeniem produktu podczas transportu jest protokół uszkodzeń, spisany z Kurierem w chwili odbioru przesyłki. Zawsze sprawdzaj zawartość paczki w obecności kuriera ( listonosza ) jeśli w momencie odbioru przesyłki są widoczne uszkodzenia paczki. Pamiętaj! Masz prawo żądać protokołu uszkodzeń od kuriera ( listonosza ) w takich sytuacjach.

 

Sklep halzbi.com ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.

 

e. Gdy nowy towar zawiera wady , Kupujący może skorzystać z gwarancji producenta. Kupujący w terminie 14 dni od daty zakupu zgłasza wadę u producenta ( czytaj poniżej ). Sklep zobowiązuje się w ciągu 14 dni od chwili skutecznego dostarczenia przez kupującego wadliwego przedmiotu rozpatrzyć reklamację.

f. Przed złożeniem reklamacji należy się skontaktować ze sklepem telefonicznie 505067075 lub 757674271 . Reklamację należy składać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia, w formie pisemnego zgłoszenia wysłanego na adres właściciela sklepu.

 

Zakład Kaletniczy Halzbi Zbigniew Gwardecki

ul. Słowackiego 3/2

58-580 Szklarska Poręba

 

Oświadczenie powinno zawierać opis wady oraz oczekiwania klienta ( naprawa, wymiana na nowy wolny od wad lub zwrot pieniądzy ) . Wysłanie oświadczenia oraz towaru który nie spełnia kryteriów nie jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji. Wadliwy towar powinien być zwrócony zwykłą przesyłką pocztową ekonomiczną aby nie mnożyć kosztów - zwracamy tylko za przesyłkę ekonomiczną, ( Reklamacje będą uwzględniane tylko w uzasadnionych przypadkach. Koszty nieuzasadnionych reklamacji ponosi strona reklamująca.

 

Zwroty nowego towaru który nie zawiera wad fabrycznych ( nie dotyczy sladów złego użytkowania oraz wad nabytych w trakcie nieumiejętnego użytkowania w czasie pomiędzy wysyłką a reklamacją ) są możliwe w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki opisano te przypadki w punktach 8 A, B,C. Zwroty NIE SĄ MOŻLIWE w przypadku zakupu towaru wykonanego na indywidualne zamówienie w/g pomysłu klienta.

g. Sklep halzbi.com ponosi odpowiedzialność gdy otrzymany towar jest niezgodny z treścią zamówienia.

h. Różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, wynikające z indywidualnego ustawienia monitora komputera Klienta (kolor, temperatura kolorów, proporcje obrazu, itp.) nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.

 
  

 |  Strona główna  |  Promocje  |  Nowości  |  Bestseller  |  O firmie  |  Regulamin  |   |  Drukarnia  | 
Oprogramowanie sklepu internetowego - Firma Sote
Pomysł, wzornictwo, projekt, grafika, logistyka, konfiguracja i wykonanie - Firma Halzbi. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sklepy internetowe